akceptuję
logo BT

Zakres tematyczny kategorii szkoleń


Wszystkie proponowane tematy realizujemy zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej.


Prawo pracy, Płace, ZUS

♦ Prawo pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz aktualnego orzecznictwa i praktyki sądowej ♦ Prawo pracy dla pracowników samorządowych ♦ ABC prawa pracy dla początkujących ♦ Rozliczanie czasu pracy pracowników - również w służbie zdrowia i transporcie ♦ Kontrola PIP w zakładzie pracy ♦ Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ♦ Ocena okresowa pracowników ♦ Projektowanie i ewaluacja szkoleń ♦ Ubezpieczenia, zasiłki, emerytury, renty ♦ PŁATNIK od podstaw i zaawansowany ♦ Platforma Usług Elektronicznych ZUS ♦ ZUS dla początkujących ♦ Płace od podstaw ♦ Wynagrodzenia w praktyce ♦ Delegacje i podróże służbowe ♦ Rozliczanie umów cywilnoprawnych ♦ Problematyka PFRON, ZFRON, SOD-ir


Podatki, Rachunkowość

♦ Podatek dochodowy od osób fizycznych ♦ Podatek od osób prawnych ♦ Podatek VAT ♦ Podatek odroczony ♦ Podatek u źródła ♦ Intrastat ♦ Księgowość od podstaw ♦ Bilans dla firm ♦ Międzynarodowe standardy rachunkowości ♦ Rachunek przepływów pieniężnych - cash flow ♦ Różnice kursowe ♦ Transakcje w walutach obcych ♦ Ceny transferowe ♦ Finanse dla niefinansistów ♦ Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa ♦ Rozliczanie dotacji unijnych ♦ Windykacja ♦ Koszty uzyskania przychodu ♦ Inwentaryzacja ♦ Środki trwałe i WNiP, amortyzacja ♦ Reprezentacja i reklama


Finanse publiczne

♦ Wydatki strukturalne ♦ Budżet zadaniowy ♦ Dyscyplina finansów publicznych ♦ Rachunkowość budżetowa ♦ Sprawozdawczość w JST ♦ Zamknięcie ksiąg w JST, oświacie, OPS-ach ♦ Prognoza finansowa ♦ Pomoc publiczna ♦ Podatek VAT w JST ♦  Podatek VAT w ZOZ ♦ Podatki i opłaty lokalne ♦ Rozliczanie środków unijnych - ewidencja, księgowanie ♦ Inwentaryzacja ♦ Środki trwale i WNiP w jednostkach budżetowych ♦ Kontrola zarządcza w JST ♦ Windykacja należności cywilno-prawnych w JST


Prawo, Zamówienia publiczne

♦  KPA ♦ Metryka sprawy administracyjnej ♦ Dostęp do informacji publicznej ♦ Tworzenie aktów prawa miejscowego ♦ Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych ♦ Obowiązki meldunkowe ♦ Organizacja, zabezpieczanie imprez masowych ♦ Prawo budowlane ♦ Książka obiektu budowlanego ♦ Zamówienia publiczne dla zamawiających, wykonawców ♦ Zamówienia publiczne do 14 000 euro ♦ Zamówienia publiczne dla ZOZ ♦ Opracowanie SIWZ ♦ Obowiązki członków komisji przetargowych


Archiwa, Ochrona danych

♦ Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia ♦ Archiwum zakładowe - postępowanie z dokumentacją elektroniczną ♦ Instrukcja kancelaryjna ♦ Ochrona danych osobowych ♦ Administrator bezpieczeństwa informacji ♦ Tworzenie elementów polityki bezpieczeństwa


Zarządzanie, Sprzedaż, Obsługa klienta

♦ Budowanie skutecznego zespołu i zarządzanie nim ♦ Coaching ♦ Zarządzanie czasem, zmianą, konfliktem, stresem - trening asertywności ♦ Komunikacja międzyludzka ♦ Mowa ciała ♦ Negocjacje ♦ Mediacje ♦ Obsługa klienta ♦ Sprzedaż, profesjonalny handlowiec, telemarketing ♦  Motywowanie pracowników ♦ Inteligencja emocjonalna w biznesie ♦ Wypalenie zawodowe ♦ Etykieta w biznesie


Ochrona środowiska

♦  Opłaty za korzystanie ze środowiska ♦ Zbiorcze zestawienia danych o  odpadach, prowadzenie ewidencji odpadów ♦ Obowiązki zakładu wynikajace z  przepisów OŚ a uprawnienia instytucji kontrolnych WIOŚ ♦ Zmiany w zakresie zużytego sprzetu EiE oraz zużytych baterii i akumulatorów ♦ Prawo wodne – aktualny stan prawany ♦ PRTR - Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń - sprawozdawczość ♦ Pozwolenia emisyjne a procedura administracyjna ze szczególnym uwzglednieniem sukcesji decyzji administracyjnych ♦  Procedura przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko przy nadzorze nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych ♦ ABC ochrony środowiska - /cykl szkoleń/ - dla osób zatrudnionych lub podejmujących pracę w działach OŚ


REACH, Jakość, Optymalizacja

♦ Obowiązki wynikające z rozporządzeń REACH i CLP dla przedsiębiorców, wytwórców, importerów, dalszych użytkowników ♦ Tworzenie kart charakterystyki ♦ Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie, rejestracja substancji i mieszanin chemicznych ♦ Warsztaty - audytor wewnętrznych systemów zarządzania: jakością PN-EN ISO 9001:2001, ISO/TS 16949, ISO 22000, PN-EN ISO 14001:2005, S 18001:2007, zintegrowanego systemu zarządzania ♦ Szkolenia doskonalące z bieżących zmian


BHP, Pomoc przedlekarska, P.poż.

♦ Aktualności prawne dla służb BHP, a procedury kontroli PIP ♦ Bezpieczeństwo maszyn w świetle podstawowych dyrektyw Unii Europejskich i przepisów prawa polskiego z uwzględnieniem najnowszych zmian, minimalne wymagania ♦ Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy (chemiczne, rakotwórcze, mutagenne) ♦ Zagrożenie hałasem w środowisku pracy w zakresie słyszalnym, hałasem infradźwiękowym i ultradźwiękowym ♦ Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym i optycznym ♦ Społeczny Inspektor Pracy ♦ Ocena ryzyka zawodowego ♦ Wymagania BHP przy organizacji i wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w tym prac na wysokościach ♦ BHP przy wyborze, nadzorze i współpracy z podwykonawcami ♦ Zatrudnianie oraz adaptacja stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, a wymagania PIP ♦ Odzież robocza oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej ♦ Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, postępowanie powypadkowe, obowiązki zespołu powypadkowego ♦ Metodyczno-dydaktyczne dla osób prowadzących instruktaże w zakresie BHP ♦ Metodyczno-dydaktyczne dla służb BHP

♦  Pierwsza pomoc przedlekarska - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. z późn.zm. w sprawie ogólnych przepisów BHP oraz znowelizowanym w 2009r. kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku. Powinien m.in. imiennie wyznaczyć odpowiednio przeszkolone osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy. W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie: Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach (z ćwiczeniami praktycznymi na fantomach – prowadzenie masażu serca, opatrywanie ran, nauka pozycji bocznej bezpiecznej) ♦ Ochrona przeciwpożarowa - zgodnie ze znowelizowanym kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji /Dz.U z 2009 r. nr 115 poz.958/. W związku z koniecznością dobrego przygotowania do wypełnienia obowiązków zapraszamy osoby posiadające aktualne szkolenie w zakresie BHP na: Szkolenie dla pracowników wyznaczonych do wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji z prezentacją podstawowego sprzętu gaśniczego oraz zajęciami praktycznymi w zakresie obsługi gaśnic  oraz Nowe wymagania ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych


Ochrona osób i mienia

♦ Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia ♦ 


Pomoc społeczna

♦ Kontrakt socjalny ♦  Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ♦ Przemoc w rodzinie ♦ Praca w formule zespołów interdyscyplinarnych ♦ Przyznawanie dodatków mieszkaniowych ♦ Sprawozdawczość z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych


Szkolenia dla oświaty

♦  Sekretariat w szkole ♦  Prawo oświatowe ♦ Kadry, płace, ZFŚS, inwentaryzacja  w jednostkach oświatowych ♦ Awans zawodowy nauczycieli ♦ Ocena pracy nauczyciela ♦ Wypalenia zawodowe nauczycieli ♦ Redagowanie aktów prawnych, statutów obowiązujących w szkolach ♦ Instrukcja kancelaryjna, archiwizacja dokumentacji szkolnej ♦ Kontrola zarządcza i gospodarka finansowa jednostek oświatowych ♦ Ochrona Danych Osobowych w jednostkach oświatowych, SIO ♦ Kompetencje Rady Pedagogicznej ♦ Bezpieczeństwo w szkołach i przedszkolach ♦ Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu ♦ Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i przedszkolu - diagnoza  potrzeb, ocena efektywności ♦ Indywidualizacja nauczania ♦ Przygotowywanie IPET i PDW  dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ♦ Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole ♦ Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu - zapobieganie i  pokonywanie ♦ Dysleksja  w przedszkolu i szkole ♦ Efektywne uczenie, techniki szybkiej nauki w pracy szkolnej


Szkolenia komputerowe, ECDL

♦  Word, Excel, Access na każdym poziomie zaawansowania ♦ PowerPoint ♦ CorelDraw ♦ Photoshop ♦ Visio 2010 ♦ Automatyzacja prac w MS Excel z wykorzystaniem formularzy, makr i elementów VB ♦ Bazy Danych – przetwarzanie danych z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Office Excel, Access, Visual Basic ♦ Obsługa Internetu i poczty elektronicznej ♦ Kosztorysowanie robót budowlanych i energetycznych ♦ Prognozowanie w biznesie ♦ Excel dla księgowych ♦ Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ♦ Zarządzanie projektami za pomocą MS Project ♦ Office 365 czyli MS Office w chmurce ♦ Excel dla zaawansowanych - analiza finansowa i sprzedażowa ♦ SharePoint Serwer


Szkolenia techniczne

♦ Obsługa i konserwacja urządzeń podległych UDT - suwnice sterowane z poziomu roboczego i z kabiny, dźwigi towarowo-osobowe, wciągniki i wciągarki, żurawie, podesty ruchome, układnice magazynowe, wózki również z wymianą butli ♦ SEP - kursy przygotowawcze do egzaminu na kwalifikacje „E” i „D” obejmujące obsługę, konserwację, naprawy, prace kontrolno-pomiarowe, prace montażowe w zakresie: urządzeń i instalacji elektroenergetycznych gr. 1; urządzeń i instalacji cieplnoenergetycznych gr. 2 ; urządzeń i  instalacji gazowych gr. 3 ♦ Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania cystern podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu ♦ Spawanie gazowe, elektryczne i w osłonie CO2 ♦ Pilarz - obsługa pił łańcuchowych z elementami technologii pielęgnacji, ścinki i przycinki drzew i krzewów