akceptuję
logo BT
powrót do listy

Zakładowa działalność socjalna w 2020 r. w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO, zasady rozliczania wypłacanych świadczeń

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest zarówno do pracodawców, jak i osób odpowiedzialnych za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pracowników działu kadr i płac, związków zawodowych, komisji socjalnych,  pracowników biur rachunkowych

Cel szkolenia:

 • Przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy po zmianach
 • Omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem rozporządzenia o ochronie danych RODO, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych
 • Zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw i rozporządzeń

Program:

1. Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO - zmiany obowiązujące od 4 czerwca 2019 r.

2. Badanie sytuacji osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów.

 • Sposoby pozyskiwania i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych.
 • Jakie dane można pozyskiwać w związku z ubieganiem się o świadczenia z funduszu? - ustalenie dochodu na członka rodziny, zapisy regulaminu, program 500+.
 • Dokumentowanie oświadczeń w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia - jakie dane mogą znajdować się w składanych dokumentach?
 • Obowiązek upoważnień dla osób przetwarzających dane w związku z ZFŚS.
 • Okresy przez które można przetwarzać dokumenty i obowiązek ich usunięcia.
 • Nowy obowiązek weryfikacji danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych dot. zwolnień z podatku dochodowego.
 • Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO.
 • Zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów.
 • Czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
 • Program 300+ / 500+ a badanie sytuacji życiowej.

3. Zmiana wysokości odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych - zmiany od 1 stycznia 2020 r.

 • Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu.
 • Osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, rodzicielskich.
 • Wysokość odpisów w 2020 r., w tym dobrowolnych.
 • Możliwość dowolnego ustalania wysokości odpisów.
 • Korekta rocznego odpisu na ZFŚS.

4. Wybór pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego.

 • Zasady wypłaty świadczenia urlopowego.
 • Warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego.

5. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS.

 • Krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin.
 • Osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych oraz macierzyńskich.
 • Objęcie opieką socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu.
 • Jak zdefiniować emeryta, rencistę, byłego pracownika?
 • Uzależnienie pomocy od rodzaju umowy, stażu pracowniczego, wymiaru etatu.

6. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian.

 • Na jaką formę działalności mogą być przeznaczane środki ZFŚS?
 • Imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN.
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe.

7. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS - zmiany w opodatkowaniu świadczeń od 1 stycznia 2018 r.

 • Paczki, bony towarowe, bilety i karnety, dofinansowanie do wypoczynku, wycieczki dla dzieci, kolonie.
 • Kwalifikacja zapomóg zwolnionych z opodatkowania.
 • Świadczenia dla emerytów i rencistów.
 • Rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014 r.

8. Zasady dokonywania potrąceń z wypłacanych świadczeń z funduszu.

 • Zapisy w tytułach wykonawczych podstawą do dokonywania potrąceń.
 • Stanowisko Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Sprawiedliwości dot. potrąceń.
 • W jakiej wysokości należy dokonać potrącenia?

W ramach udziału w szkoleniu uczestnik otrzyma:

 • Materiały szkoleniowe wraz z wzorami nowych formularzy uwzględniające wprowadzone zmiany:
  - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  - regulamin ZFŚS zgodny z RODO
  - oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.


Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Specjalista, praktyk z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in.: rozliczaniu czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Od 2014 roku współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych".

Informacje

Termin:

2020-02-19

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

430.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Ewa Sokalska
Tel: 33 812 91 04 E-mail: e.sokalska@bt.bielsko.pl

powrót do listy