akceptuję
logo BT
powrót do listy

Korygowanie błędów na liście płac w 2021 roku. Składki ZUS - podatek dochodowy - świadczenia chorobowe, dokumentacja

Adresaci:

 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych, główni księgowi, osoby samodzielnie sporządzające listy płac oraz dokonujące rozliczeń umów cywilnoprawnych
 • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń, opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników, podlegania składkom ZUS

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe omówienie problematyki związanej z korygowaniem list płac i dokumentacją ZUS
 • Praktyczna analiza i omówienie wątpliwych kwestii i praktycznych problemów związanych z koniecznością ponownego ustalania wartości wypłacanego wynagrodzenia, w związku ze zdarzeniami rodzącymi konieczność korygowania list płac
 • Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty będzie praktycznymi przykładami

Program:

I. Rozliczenie nadpłaconego i błędnie wypłaconego wynagrodzenia za pracę.

 1. Zwolnienie lekarskie e-ZLA po wypłacie wynagrodzenia - korekta nadpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
 2. Zwrot na konto pracodawcy nienależnie wypłaconego wynagrodzenia - rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu dokonanego zwrotu wynagrodzenia.
 3. Zapłata za pracownika zaległych składek ZUS - skutki w podatku dochodowym.
 4. Zapłata za pracownika zaległych składek ZUS i zwrot w ratach składek przez pracownika - rozliczenie podatku w miesiącach zwrotu składek.
 5. Zapłata zaległych składek za byłego pracownika - rozliczenie podatku w miesiącach zwrotu składek.
 6. Zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconego wynagrodzenia za lata ubiegłe:
  - czy należy korygować PIT-4R, PIT-11?
  - odsetki od zaległości podatkowych
  - zapłata zaległej zaliczki na podatek.
 7. Nadpłata podatku od wypłaconych świadczeń pracowniczych:
  - czy należy korygować deklaracje za lata poprzednie?
  - jak postąpić z nadpłatą podatku w roku bieżącym?
 8. Błędnie oskładkowane i opodatkowane wynagrodzenie.
 9. Śmierć pracownika - rozliczenie wynagrodzenia po śmierci pracownika.

II. Umowy cywilnoprawne.

 1. Uczeń i student do 26 roku życia:
  - korekta po uzyskaniu informacji o utracie statusu studenta osoby wykonującej w dalszym ciągu umowę zlecenia
  - korekta po uzyskaniu informacji o utracie statusu studenta osoby po rozwiązaniu umowy zlecenia.
 2. Student do 26 roku życia - korekta nadpłaconych składek i zaliczki na podatek w przypadku podjęcia studiów.
 3. Zawarcie kilku umów zlecenia:
  - informacja z ZUS o braku wypłaty minimalnego wynagrodzenia z pierwszej zawartej umowy zlecenia
  - wynagrodzenie godzinowe, akordowe wypłacone w miesiącu następnym a korekta składek za poprzednie miesiące kalendarzowe
  - rozpoczęcie i zakończenie wykonywania umów zlecenia w różnych terminach
  - wpływ niezdolności do pracy na składkowanie umów zlecenia.
 4. Uznanie umowy o dzieło jako umowa zlecenia - zapłata zaległych składek w wyniku korekty.
 5. Uznanie umowy zlecenia jako umowy o pracę:
  - korekta dokumentów ZUS - zapłata zaległych składek
  - korekta PIT-4R – PIT-11.
 6. Zwrot składek przez byłego zleceniobiorcę w następnym roku kalendarzowym
  - czy należy korygować PIT-11 w związku ze zwrotem zaległych składek?
 7. Prawidłowe rozliczenie nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

III. Zwrot nadpłaconych składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru.

 1. Skutki błędnie złożonego oświadczenia - niedopłata składek:
  - kto ponosi odpowiedzialność za błędnie złożone oświadczenie?
  - jak skorygować dokumenty ZUS w związku z niedopłatą składek?
 2. Zwrot składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy:
  - korekta dokumentów ZUS
  - rozliczenie składkowo - podatkowe zwrotu dla pracownika
  - rozliczenie składkowo - podatkowe zwrotu dla byłego pracownika (kup i ulga podatkowa w świetle najnowszych wyjaśnień MF)
  - przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w związku ze zwrotem składek.
 3. Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

IV. Świadczenia chorobowe.

 1. Uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy:
  - korekta dokumentów ZUS
  - rozliczenie wyrównania zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego
  - rozliczenie nadpłaconej składki zdrowotnej.
 2. Zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego - korekta dokumentów ZUS:
  - jak potrącić niedopłaconą składkę zdrowotną?
 3. Korekta świadczeń chorobowych w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek E-R:
  - ustalenie % wskaźnika
  - podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przy składnikach nie pomniejszanych za czas choroby.
 4. Korekta dokumentów ZUS w związku z nadpłatą zasiłku chorobowego.

V. Korekta składek za pracowników na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

 1. Prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru składek osób przebywających na urlopie wychowawczym.
 2. Korekta składek w przypadku wykonywania pracy na urlopie wychowawczym.

VI. Panel dyskusyjny.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Specjalista, praktyk z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczanie czasu pracy, wynagrodzenia, ZFŚS. Doświadczony i wysoko ceniony wykładowca.

Informacje

Termin:

2021-03-30

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

450.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Urszula Komuniecka
Tel: 33 812 91 01 E-mail: u.komuniecka@bt.bielsko.pl

powrót do listy