akceptuję
logo BT
powrót do listy

Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jak się przygotować ?

Adresaci:

 • Osoby pełniące funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub przygotowują się do objęcia tego stanowiska
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji oraz upoważnione do przetwarzania danych
 • Administratorzy Danych Osobowych

Cel szkolenia:

 • Wprowadzenie do nowych przepisów ogólnego Rozporządzenia Unijnego RODO
 • Dostarczenie praktycznej wiedzy o najczęstszych obszarach kontroli
 • Przedstawienie uprawnień UODO oraz trybu kontroli
 • Omówienie procedur odwoławczych
 • Analiza warunków nakładania kar oraz sankcji wynikających z Rozporzadzenia i Ustawy

Program:

1. Wprowadzenie.

 • Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 r.
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO i PUODO).

2. RODO - co podlega kontroli?

 • Wymagana dokumentacja Administratora Danych.
 • Wymagana dokumentacja podmiotu przetwarzającego.
 • Najczęstsze obszary kontroli:
  - naruszenia ochrony danych osobowych (najczęstsze wypadki)
  - skargi do organu nadzorczego jako podstawa kontroli
  - monitoring wizyjny - kontrola UODO lub Państwowej Inspekcji Pracy.

3. Uprawnienia organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Uprawnienia w zakresie prowadzonych postępowań.
 • Uprawnienia naprawcze.
 • Inne uprawnienia.

4. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Tryb kontroli – procedura
 • Uprawnienia kontrolującego
 • Prawa kontrolowanego.

5. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Tryb postępowania.
 • Procedura odwoławcza.

6. Warunki nakładania kar na podstawie RODO i Ustawy.

 • Okoliczności brane pod uwagę przy naruszeniu ochrony danych osobowych - na podstawie RODO:
  - charakter, waga i czas trwania naruszenia
  - umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia
  - działania podjęte przez administratora
  - działania podjęte przez podmiot przetwarzający
  - stopień odpowiedzialności administratora lub podmiotu przetwarzającego
  - uwzględnienie środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez administratora lub podmiot przetwarzający
  - wcześniejsze naruszenia ze strony administratora lub podmiotu przetwarzającego
  - stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia
  - kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie
  - sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu
  - wcześniejsze zastosowane w tej samej sprawie środków naprawczych, przestrzeganie tych środków
  - stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania lub zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji
  - wszelkie inne obciążające lub łagodzące czynniki mające zastosowanie do okoliczności sprawy, takie jak osiągnięte bezpośrednio lub pośrednio w związku z naruszeniem korzyści finansowe lub uniknięte straty.
 • Czynności podlegające karze na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych:
  - niedopuszczalne i nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych
  - udaremnianie lub utrudnianie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

7. Sankcje na podstawie Rozporządzenia oraz Ustawy.

 • Administracyjne kary pieniężne nakładane na podstawie Rozporządzenia.
 • Administracyjne kary pieniężne nakładane na podstawie Ustawy.
 • Przepisy karne w Ustawie.

8. Panel dyskusyjny.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Prawnik, praktyk, inspektor i specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Od 10 lat opracowuje i wdraża rozwiązania z zakresu ochrony danych dla firm i przedsiębiorstw (w tym o zasięgu międzynarodowym). Dodatkowe doświadczenie zawodowe w obszarze audytu pozyskał jako inspektor Najwyższej Izby Kontroli. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych w administracji i biznesie. Posiada certyfikat dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne oraz uprawnienia kontrolera kontroli państwowej.

Informacje

Termin:

2019-04-16

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

450.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 8.30

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Dorota Gumińska
Tel: 33 812 91 21; 530-611-990 E-mail: d.guminska@bt.bielsko.pl

powrót do listy