akceptuję
logo BT
powrót do listy

Inwentaryzacja w praktyce w 2018 roku

Adresaci:

 • Członkowie komisji inwentaryzacyjnych
 • Pracownicy działów finansowo-księgowych
 • Pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę materiałową, gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem
 • Osoby pragnące nabyć wiedzę w zakresie praktycznego przeprowadzania inwentaryzacji oraz chcące usystematyzować i zaktualizować posiadaną już wiedzę

Cel szkolenia:

Nabycie, rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej przeprowadzania inwentaryzacji oraz uzyskanie informacji o technikach stosowanych do przeprowadzania spisu z natury, metodach zapobiegania podstawowym błędom, a także zaznajomienie z prawami i obowiązkami audytorów zewnętrznych.

Program:

I. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji.

 1. Pojęcie, cele, przedmiot i zasady inwentaryzacji.
 2. Czynności poprzedzające przeprowadzenie inwentaryzacji.
 3. Metody i terminy inwentaryzacji:
  - spis z natury
  - uzyskanie potwierdzenia sald
  - porównanie stanów wynikających z ksiąg z dokumentami.
 4. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych:
  - kompensata niedoborów i nadwyżek
  - różnice pozostające po dokonaniu kompensaty
  - ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.
 5. Instrukcja inwentaryzacyjna.

II. Inwentaryzacja aktywów i pasywów.

 1. Inwentaryzacja środków trwałych:
  - metody, terminy i częstotliwość inwentaryzacji
  - wycena spisanych środków trwałych
  - środki trwale ujawnione podczas inwentaryzacji
  - obce środki trwałe
  - środki trwałe oddane w najem lub dzierżawę
  - rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
 2. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Inwentaryzacja nieruchomości inwestycyjnych.
 4. Inwentaryzacja rzeczowych składników aktywów obrotowych:
  - ogólne wymogi dotyczące terminów i częstotliwości inwentaryzacji
  - rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
  - ruch składników w czasie trwania spisu z natury.
 5. Inwentaryzacja należności i zobowiązań.
 6. Weryfikacja sald kapitałów (funduszy) własnych:
  - zadania związane z roczną weryfikacją sald
  - inwentaryzacja składników kapitału własnego.

III. Dokumentacja inwenaryzacji.

 1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 2. Arkusz spisu z natury.
 3. Protokół inwentaryzacji kasy.
 4. Potwierdzenie salda należności.
 5. Oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie.
 6. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych.
 7. Sprawozdanie z kontroli spisu z natury.

IV. Sytuacje szczególne.

V. Panel dyskusyjny.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Praktyk z wieloletnim stażem w zawodzie, od kilkunastu lat główny księgowy. Doświadczony trener grup szkoleniowych z zakresu księgowości, rachunkowości, naliczania płac, ZFŚS, prawa dewizowego. Doświadczony i ceniony wykładowca.

Informacje

Termin:

2018-11-13

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

390.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Urszula Komuniecka
Tel: 33 812 91 01 E-mail: u.komuniecka@bt.bielsko.pl

powrót do listy