akceptuję
logo BT
powrót do listy

Bezpieczeństwo eksploatacji i użytkowania maszyn - wymagania PIP

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, producentów i użytkowników maszyn, projektantów maszyn oraz stanowisk pracy, technologów, służb utrzymania ruchu, służb systemów zarządzania bezpieczeństwem, jakością i środowiskiem, inspektorów pracy, pracowników urzędów celnych.

Cel szkolenia:

 • Wskazanie, omówienie obowiązków oraz odpowiedzialności prawnej ciążącej na użytkownikach maszyn nowych i starych, wynikających z przepisów aktualnie obowiązujących
 • Udzielenie odpowiedzi na pytania najbardziej nurtujące obecnie użytkowników i producentów maszyn w zakresie oceny zgodności i spełniania wymagań bezpieczeństwa

Program:

1. Nowa Dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracowników wyposażenia roboczego przy pracy, ujednolicająca przepisy dyrektyw 89/655/EWG oraz 95/63/WE, 2001/45/WE i 2007/30/WE.

 • Jakie wyroby podlegają dyrektywie?
 • Które maszyny podlegają wymaganiom minimalnym, a które zasadniczym?
 • Jak dokumentować dostosowanie sprzętu roboczego do wymagań minimalnych?
 • Zastosowanie środków ochrony zbiorowej w celu zminimalizowania ryzyka obsługi.
 • Przykłady - ryzyko szczątkowe pracy operatora maszyn – jak do niego doprowadzić?, niedostosowania sprzętu roboczego do wymagań minimalnych.
 • Przykłady z kontroli - niebezpiecznego działania maszyn, usterek, które mogą prowadzić do stanu niebezpiecznego, uszkodzenia elementów elektrycznych, uszkodzenia elementów hydraulicznych lub pneumatycznych, uszkodzenia elementów mechanicznych.
 • Jakie są konsekwencje użytkowania przez pracowników maszyn niedostosowanych do wymagań minimalnych?
 • Kto odpowiada za dopuszczenie pracownika do maszyny niebezpiecznej – nie dostosowanej do wymagań minimalnych bezpieczeństwa?
 • Jaka jest procedura doprowadzenia maszyn do zgodności z wymaganiami minimalnymi?
 • Kiedy maszyny mogą po przeróbkach zostać zakwalifikowane jako nowe?
 • Co jest konieczne podczas każdej przeróbki maszyny?
 • Jak powinien użytkownik udokumentować przeróbki maszyn aby bronić się przed odpowiedzialnością?
 • Kto odpowiada za wady wyrobów wprowadzonych do obrotu na terytorium UE i RP.
 • Przykłady postępowań w przypadku stwierdzenia wad wyrobów – maszyn.
 • Wypadki związane z niedostosowaniem urządzeń do dyrektywy 2009/104/WE.

2. Dyrektywa maszynowa – 2006/42/WE.

 • Omówienie zakresu stosowania – przykłady.
 • Co to jest maszyna?
 • Co to jest maszyna nieukończona?
 • Jakie obowiązki mają wytwórcy „maszyn dla własnych potrzeb”?
 • Co musi zrobić wytwórca maszyny, tzw. „samoróbki” ?
 • Co to jest zespół maszyn? Jakie obowiązki są z nim związane?
 • Jakie dokumenty należy stworzyć dla nowych maszyn?
 • Omówienie dokumentacji towarzyszącej maszynom.
 • Przykłady dokumentów typu deklaracja zgodności, instrukcja obsługi.
 • Przykłady wypadków zaistniałych przy obsłudze maszyn oznaczonych znakiem CE.
 • Omówienie postępowania organów PIP po wypadkach przy pracy.
 • Jak wykonać ocenę ryzyka maszyn?  - Norma PN EN 12100.
 • Co powinien producent maszyny uwzględnić w ocenie maszyny?
 • Zasady oceny ryzyka maszyn - wykorzystanie nieobowiązkowych norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową:
  - Norma PN-EN ISO 14121-1:2008, Norma PN-EN ISO 12100-1:2005, Norma PN-EN ISO 12100-2:2005, Norma PN-EN 1088:2001, Norma PN-EN 954-1:2001, Norma PN-EN 953:1999.
 • Czy stosowanie norm zharmonizowanych przy projektowaniu maszyn jest obowiązkowe?
 • Przykład oceny zgodności maszyn.

3. Modernizacja maszyn.

 • Jaki wpływ na oznakowanie znakiem CE ma przeróbka maszyny?
 • Jakie zmiany wprowadzone przez użytkownika, kwalifikują maszyny do maszyn zmodernizowanych?
 • Od kiedy obowiązuje nowa dyrektywa maszynowa po zmianach wprowadzonych w danej maszynie?
 • Co w sytuacji gdy firma zakupiła maszynę zgodną z dyrektywą 2006/42/WE i dostosowała ją do własnych potrzeb?
 • Co z maszynami, liniami produkcyjnymi, zespołami maszyn, które co jakiś czas są dostosowywane do własnych potrzeb użytkowników?
 • Jakie zmiany powodują konieczność sporządzenia deklaracji zgodności?
 • Kiedy mamy do czynienia ze znaczną modernizacją a kiedy z gruntowną naprawą?
 • Kto decyduje czy dokonaną przeróbkę albo naprawę maszyny należy zaliczyć do głębokiej modernizacji czy też do gruntownej naprawy?
 • Jak problem modernizacji regulują obecnie obowiązujące polskie i europejskie przepisy?
 • Omówienie procedury modernizacji maszyn.
 • Jak dokumentować modernizację maszyny?

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Starszy inspektor pracy – specjalista, który prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie bhp w ośrodkach szkoleniowych
na terenie woj. śląskiego.

Informacje

Termin:

2019-11-27

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

450.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Zygmunt Surówka
Tel: 33 812 91 16 E-mail: z.surowka@bt.bielsko.pl

powrót do listy