akceptuję
logo BT

Sporządzanie sprawozdań


 

  • Sporządzanie sprawozdań za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wszystkie podmioty korzystające ze środowiska mają obowiązek składania raz do roku sprawozdania za gospodarcze korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  • Zbiorcze zestawienia  o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów – składane są raz do roku do Urzędu Marszałkowskiego przez wszystkie podmioty wytwarzające odpady
  • Raporty do KOBiZE – wszystkie podmioty wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza obowiązane są do 28 lutego złożyć raporty za poprzedni rok do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  • Sporządzanie sprawozdań OŚ-OP1, OPAK-2, OPAK-3 – wykonywanie sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań
  • Sprawozdania PRTR – wykonywanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
  • Sprawozdania do GIOŚ – wykonywanie sprawozdań wynikających z:
    - ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
    - ustawy dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach