akceptuję
logo BT

Informujemy, że firma Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe „BT” Teresa Buzińska z siedzibą w Bielsku-Białej przetwarza informacje pozyskane: 

 • ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu
 • pozyskane w drodze indywidualnych akcji telemarketingowych i e-mailowych,

tworząc bazę danych klientów. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (Administrator) jest: Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe „BT” Teresa Buzińska (PNBU „BT) z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Inwalidów 2c, (NIP 5471372821, REGON 364112990) reprezentowane przez Teresę Buzińską. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres administratora lub poczty elektronicznej.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem możliwy jest drogą elektroniczną poprzez adres mailowy .

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie jako:

 • dane kontaktowe w celu kierowania zapytań ofertowych, nawiązywania bądź utrzymywania kontaktów/współpracy i relacji biznesowych, informowania o projektach, wydarzeniach, oferowanych usługach - m.in. poprzez przeprowadzanie kampanii informacyjno-reklamowych
 • dane niezbędne w celu realizacji usługi szkoleniowej czyli m.in. wystawienia faktury, wydania zaświadczenia uczestnictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator nie udostępnia Państwa danych osobom trzecim, z wyjątkiem danych osobowych udostępnianych podmiotom zgodnie z przepisami prawa.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane bezpośrednio nam, bądź w zakresie udostępnionym przez źródła publicznie.

6. Państwa  dane osobowe będą przez PNBU „BT”  przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy: lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres administratora (wskazywany jest na stronie firmowej www.bt.bielsko.pl).

8.  Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i e-mailingowych zapytań, bądź ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS), internetowych katalogów firm i podmiotów oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

9. PNBU „BT” może podejmować, w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Właściciel
Teresa Buzińska