akceptuję
logo BT

 Odpady


 

  • Wniosek  o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów – zgodnie z art. 180 ustawy Prawo Ochrony Środowiska wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie
  • Zezwolenie na zbieranie odpadów – decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów  wymaga gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nie powodujące zmiany klasyfikacji odpadów
  • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów – rozumie się to procesy odzysku lub unieszkodliwiania