akceptuję
logo BT

powrót do listy
2018-02-09

Prawo wodne

Obowiązująca od 1 stycznia br. Ustawa Prawo Wodne już doczekała się projektu nowelizacji. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne z dnia 5 lutego 2018 r. dotyczy jednak bardzo wąskiego zakresu, niezwiązanego bezpośrednio z gospodarką wodno-ściekową. Przepisy dotyczące wydawania tzw. decyzji środowiskowych wymagają zmiany. Nowa ustawa Prawo wodne zmieniła istotnie ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 i 1566), która stanowi podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Zgodnie z art. 545 do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy Prawo wodne tj. 1 stycznia 2018 r. dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji,  o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko są obecnie stosowane przepisy nowe (zmienione). W praktyce powoduje to paraliż pracy organów pierwszej i drugiej instancji, prowadzących postępowania w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownej ooś, ponieważ są zobowiązane m.in.  do uzyskania od organów właściwych w sprawach ocen wodnoprawnych, opinii i uzgodnień wprowadzonych nową ustawą Prawo wodne. Często konieczne jest powtarzanie wybranych czynności administracyjnych np.: informowanie stron postępowania o nowych aspektach sprawy, powtarzanie procedury udziału społeczeństwa w sprawie, wysyłanie kolejnych zawiadomień o niemożliwości załatwienia sprawy w ustawowo przewidzianym terminie itd. Problemy te sprowadzają się do znacznego wydłużenia procesu wydawania decyzji środowiskowych, a tym samym realizacji poszczególnych inwestycji. Proponowana zmiana art. 545 ust. 1 ustawy Prawo wodne ma umożliwić zastosowanie do procedur wydawania ww. decyzji przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. Ma to znacznie przyspieszyć czas wydawania decyzji środowiskowych. W uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy Prawo wodne wskazano także Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest obecnie organem opiniującym i uzgadniającym, jest nadal w trakcie tworzenia struktury organizacyjnej, co dodatkowo wpływa na opóźnienia w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Ponadto przepisy ustawy Prawo wodne nie regulują wszystkich kwestii dotyczących właściwości rzeczowej i miejscowej Wód Polskich, co wg autorów projektu ustawy może prowadzić do obarczenia decyzji wydawanych na podstawie obowiązujących przepisów tzw. kwalifikowaną wadą nieważności. Wystąpienie takiej wady może być podstawą do unieważnienia decyzji.

 

 

powrót do listy