akceptuję
logo BT

powrót do listy
2018-10-18

Odpady

Rządowe Centrum Legislacji dnia 10.10.2018 r. opublikowało kolejny projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.
Projekt rozporządzenia z dnia 5 października 2018 r. określa nowe stawki zabezpieczenia roszczeń. Po uwzględnieniu opinii w ramach konsultacji społecznych, stawki zostały rozszerzone oraz zmodyfikowane. Rozporządzenie określa wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów. Zgodnie z projektem rozporządzenia z dnia 5 października 2018 r. stawki mają wynosić:

 • 1500 zł - dla odpadów niebezpiecznych – z wyłączeniem paliw alternatywnych (RDF i SRF) 
 • 600 zł - dla następujących odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych, w tym:
  a) zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych,
  b) odpadów posiadających właściwości palne  stanowiących paliwo alternatywne, w tym RDF i SRF, oraz odpadów przygotowanych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,
 • 400 zł - dla odpadów palnych magazynowanych selektywnie, w tym:
  a) papier, 
  b) tektura, 
  c) tekstylia,
  d) tworzywa sztuczne, w tym folia, opony i inne odpady z gumy,
  e) odpady wielomateriałowe złożone z wyżej wymienionych materiałów oraz opakowania wielomateriałowe,
  f) odpady wielkogabarytowe z wyłączeniem metali
 • 300 zł - dla: 
  a) pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów powstałych w wyniku przetworzenia tych pojazdów, z wyłączeniem odpadów metali, będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy, z wyłączeniem odpadów metali,
  b) zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytych baterii lub przetworzenia zużytych akumulatorów,
  c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • 300 zł - dla odpadów niebezpiecznych stanowiących oleje opadowe,
 • 200 zł - dla odpadów palnych magazynowanych selektywnie i przyjętych do procesu recyklingu przez posiadacza odpadów prowadzącego proces recyklingu:  
  a) papier,  
  b) tektura;
 • 30 zł - dla odpadów z procesów termicznych, odpadów ze spalarni odpadów oraz odpadów wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i na liniach kolejowych, które mogą być ponownie wykorzystane do budowy, remontów i prac utrzymaniowych na drogach publicznych,
 • 1 zł - dla odpadów ulegających biodegradacji będących substratami do wytwarzania: biogazu rolniczego, biogazu pozyskanego z oczyszczalni ścieków, innego biogazu
 • 1 zł - dla odpadów z metali, w tym odpadów metali powstałych w wyniku przetworzenia pojazdów wycofanych z eksploatacji lub będących odpadami metali części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy, odpadów metali powstałych w wyniku przetworzenia zużytych baterii lub przetworzenia zużytych akumulatorów oraz odpadów metali powstałych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • 300 zł - dla odpadów innych niż wymienione w pkt 2-9 oraz niespełniających wymagań dotyczących dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Projekt rozporządzania wskazuje, że dla odpadów magazynowanych w regionalnej lub ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz w punkach selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego stosuje się stawki wysokości 35 % ww. stawek. Poniższe założenia do obliczania zabezpieczenia roszeń nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego projektu rozporządzania:

 • jeśli odpad należy jednocześnie do więcej niż jednej kategorii przyjmuje się stawkę najwyższą;
 • jeżeli jednocześnie magazynowane są odpady należące do różnych kategorii stawek wymienionych powyżej, a maksymalna masa odpadów jest równa największej masie odpadów, stawka stanowi sumę iloczynów udziału masy poszczególnej kategorii odpadów w największej masie odpadów oraz stawek przypisanych tym kategoriom;
 • jeśli jednocześnie magazynowane są odpady należące do różnych kategorii wymienionych powyżej, a maksymalna masa odpadów jest mniejsza albo większa od największej masy odpadów, przyjmuje się najwyższą stawkę spośród tych kategorii.

Dodano zapis, zgodnie z którym jeżeli w ramach prowadzonej działalności odpady magazynowane są w różnych miejscach magazynowania, ustala się stawkę dla każdego z tych miejsc osobno.

Projekt jest obecnie na etapie opiniowania. Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.

 

powrót do listy