akceptuję
logo BT

powrót do listy
2018-03-26

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

W dniu 16 marca 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR. Konieczność zmiany wzorów dokumentów podyktowana jest przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2056), która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku.

Na podstawie dokumentów DPO (dokumentu potwierdzającego odzysk odpadów opakowaniowych) i DPR (dokumentu potwierdzającego inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych) ustala się masę odpadów opakowaniowych podanych recyklingowi lub odzyskowi. Przedsiębiorca prowadzący recykling lub odzysk odpadów opakowaniowych wystawia ww. dokumenty w trzech egzemplarzach  w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o ich wystawienie. Ze względu na zmianę ww. ustawy ustawodawca uwzględnił w projekcie rozporządzenia czwarty wzór dokumentu (D). Przedsiębiorca prowadzący przetwarzanie odpadów pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych, na mocy dodanego do ww. ustawy artykułu 23 ust. 10a, zobowiązany jest obecnie wystawiać dokument DPO  i DPR w czterech egzemplarzach, zamiast trzech jak dotychczas. Jeden z egzemplarzy przedsiębiorca zachowuje dla siebie, pozostałe przekazuje wnioskodawcy czyli podmiotowi uczestniczącemu w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Wnioskodawcą w tym przypadku będzie:  podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, lub prowadzący instalację regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych, lub prowadzący PSZOK, lub gmina, organizująca odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Inne zmiany w dokumentach DPO i DPR zawarte w projekcie rozporządzenia to m.in.:
- dodanie rubryk: e-mail służbowy, REGON /zmiana nazwy rubryki telefon/fax na telefon służbowy,
- zmiana tytułu Działu 2 w dokumentach DPO z „Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych innemu niż recykling procesowi odzysku, w tym termicznemu przekształceniu w spalarniach i współspalarniach odpadów z odzyskiem energii” na „Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przyjętych do innego niż recykling procesu odzysku, w tym termicznego przekształcenia w spalarniach i współspalarniach odpadów z odzyskiem energii”,
- analogicznie zmieniono tytuły w Dziale 2 w dokumentach DPR,
- uwzględnianie w Dziale 2 masy odpadów przyjętych do przetworzenia, a nie poddanych danym procesom przetwarzania,
- usunięcie obowiązku wpisu materiału przeważającego w opakowaniu wielomateriałowym, uproszczenie struktury tabeli w Dziale 2 dokumentu DPO i DPR m.in. poprzez usunięcie kolumn dotyczących łącznego odzysku lub termicznego przekształcania odpadów w spalarniach i współspalarniach odpadów z odzyskiem energii oraz recyklingu całkowitego.

W projekcie uwzględniono również: organizację samorządu gospodarczego, jako podmiot upoważniony do wnioskowania o dokumenty DPO i DPR, pozostałe metale w rodzaju opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej.
Należy przypomnieć, że wystawiający dokumenty DPO i DPR podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru BDO. Podmioty wystawiające dokumenty bez wpisu do rejestru po 24 lipca br., zagrożone będą administracyjną karą pieniężną.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

powrót do listy