akceptuję
logo BT
powrót do listy

Związki zawodowe - jak przygotować się na zmiany wynikające z nowelizacji ustawy?

Adresaci:

 • Pracodawcy, kierownicy, przedstawiciele działów kadr przedsiębiorstw, urzędów, zakładów opieki zdrowotnej
  i innych jednostek, w których funkcjonują związki zawodowe

Cel szkolenia:

 • Przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie wymaganej prawem współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi
 • Wskazanie prawidłowej procedury zmian aktów wewnątrzzakładowych oraz zasad rozwiązywania stosunków pracy z uwzględnieniem roli partnera społecznego
 • Zapoznanie z zasadami i zakresem przekazywania zakładowym organizacjom związkowym informacji dotyczących funkcjonowania pracodawcy

Program:

1. Konsekwencje rozszerzenia prawa do przynależności do związku zawodowego na osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

 • Pod jakimi warunkami osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej może przynależeć do związku zawodowego?
 • Wpływ przynależności osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na ustalanie liczebności związku zawodowego.

2. Formy organizacyjne związków zawodowych.

 • Czy każdemu związkowi zawodowemu działającemu u pracodawcy przysługują kompetencje wynikające z kodeksu pracy?
 • Czym się różni zakładowa organizacja związkowa od międzyzakładowej organizacji związkowej?

3. Modyfikacja obowiązku informacyjnego zakładowej organizacji związkowej.

 • Nowe terminy informowania o liczebności zakładowej organizacji związkowej.
 • Zasady ustalania liczebności członków zakładowej organizacji związkowej niebędących pracownikami.
 • Konsekwencje nieterminowego złożenia informacji przez organizację związkową.
 • Konsekwencje prawne podania pracodawcy nieprawdziwych informacji.

4. Sądowa możliwość weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej.

 • Podmioty uprawnione do zgłoszenia zastrzeżeń co do liczebności zakładowej organizacji związkowej.
 • Przebieg procedury weryfikacyjnej.

5. Reprezentatywność organizacji związkowej.

 • Dlaczego ustalenie reprezentatywności / braku reprezentatywności związku zawodowego jest ważne?
 • Nowa definicja reprezentatywnej ponadzakładowej oraz zakładowej organizacji związkowej.
 • Sądowa weryfikacja reprezentatywności.

6. Regulaminy wewnątrzzakładowe a rola związku zawodowego.

 • Nowe zasady współdziałania zakładowych organizacji związkowych w procesie uzgadniania wewnątrzzakładowych organizacji związkowych z pracodawcą.
 • Prawidłowa procedura współdziałania ze związkami zawodowymi w kształtowaniu treści wewnątrzzakładowych regulaminów:
  - wynagradzania
  - pracy
  - zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Czy zmiana algorytmu premii za efektywność / produktywność wymaga zgody związku zawodowego?
 • Jakie są konsekwencje pominięcia stanowiska związków zawodowych w trakcie tworzenia regulaminów - przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego?
 • Wpływ nowoutworzonej organizacji związkowej na dotychczas wydane przez pracodawcę regulaminy.

7. W jaki sposób pracodawca może pozyskać informacje o przynależności związkowej pracowników?

 • Informacje o przynależności związkowej jako dane wrażliwe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Sytuacje, kiedy możliwe jest pozyskanie danych o członkostwie w związku zawodowym.
 • Jak prawidłowo sformułować zapytanie o przynależność związkową?
 • Czy w piśmie dotyczącym konsultacji można podać przyczynę wypowiedzenia?

8. Pracodawca - związki zawodowe - obowiązek współdziałania w zakresie wypowiadania umów o pracę.

 • Czy obowiązek konsultacji dotyczy tylko członków związku zawodowego?
 • Wymogi formalne konsultacji przy zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę i wypowiedzenia warunków pracy i płacy.
 • Kiedy wymóg konsultacyjny w odniesieniu do członków związku zawodowego jest wyłączony?
 • Konsultacje przy zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

9. Dopuszczalność rozwiązania stosunków prawnych z osobami zatrudnionymi szczególnie chronionymi.

 • Zasady ustalania liczby członków związku zawodowego podlegających ochronie.
 • Jacy członkowie związku zawodowego nie mogą zostać objęci ochroną?
 • Prawidłowa treść pisma o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku prawnego.
 • Ustawowe terminy na udzielenie odpowiedzi przez związek zawodowy.
 • Zasady ustalania początku biegu okresu ochronnego – orzecznictwo SN.
 • Jakie dokumenty w związku z objęciem ochroną powinien dostarczyć związek zawodowy?
 • Szczególne zasady ochrony dotyczące członków komitetu założycielskiego.
 • Nadużycie prawa do ochrony przed zwolnieniem przez związek zawodowy – przegląd orzecznictwa SN.
 • Rozwiązanie umowy o pracę z działaczem związkowym a ustawa o zwolnieniach grupowych.
 • Zasady doręczania wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

10. Zwolnienia działaczy związkowych od pracy - zasady współpracy z pracodawcą.

 • Jak ograniczyć od 1 stycznia 2019 r. liczbę zwolnień od pracy w ramach tzw. „doraźnych czynności związkowych”?
 • Czy członkowi związku zawodowego zatrudnionemu na podstawie umów prawa cywilnego przysługuje zwolnienie celem dokonania doraźnej czynności związkowej?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek zwolnienia członka związku zawodowego w ramach tzw. „doraźnej czynności związkowej”?
 • Jakie wymogi formalne muszą być spełnione przez związek zawodowy w związku ze stałym oddelegowaniem pracownika do pracy związkowej?
 • Jak uniknąć problematycznych sytuacji w przypadku oddelegowania do pracy związkowej na część etatu?
 • Wpływ oddelegowania pracownika - związkowca na prawo do urlopu wypoczynkowego oraz prawo do korzystania z ZFŚS.

11. Uprawnienia związków zawodowych w procesie nakładania kar porządkowych.

 • Kiedy związek zawodowy jest uprawniony do wyrażenia swojej opinii na temat nałożonej na pracownika kary porządkowej?
 • Ile czasu ma związek zawodowy na wyrażenie opinii w sprawie sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej?

12. Przekazywanie przez pracodawcę informacji niezbędnych do działalności związkowej.

 • Ustawowy katalog danych, których może się domagać zakładowa organizacja związkowa od 1 stycznia 2019 r.
 • Jak poprawnie określić zakres danych, których może się domagać organizacja związkowa?
 • Dane przekazywane organizacji a obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • W jakim trybie i formie przekazywać informację aby zapewnić jej należytą ochronę?

13. Obowiązek zapewnienia związkowi zawodowemu przez pracodawcę urządzeń i pomieszczeń.

 • Czy umowa na wykorzystanie pomieszczenia musi mieć charakter pisemny?
 • Jakie dodatkowe elementy warto zawrzeć w umowie o użyczenie / najem pomieszczenia?
 • Kto z ramienia związku zawodowego powinien podpisać umowę?

14. Nowy katalog wykroczeń z tytułu nieprzestrzegania ustawy.

15. Uprawnienia inspektora pracy w razie kontroli przestrzegania przez pracodawcę uprawnień związkowych.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski. Obecnie doradca oraz trener prawa pracy, wykładowca na studiach podyplomowych, a także członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, gdzie systematycznie publikuje. Autor poradnika: „Związki zawodowe w urzędzie” (wyd. Presscom).

Informacje

Termin:

2018-10-29

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Wrocław

Koszt:

380.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 10.00

Miejsce szkolenia:

siedziba NOT
Wrocław,ul. Piłsudskiego 74

Opiekun szkolenia:

Ewa Sokalska
Tel: 33 812 91 04 E-mail: e.sokalska@bt.bielsko.pl

powrót do listy