akceptuję
logo BT
powrót do listy

Vademecum kadrowca - prawo pracy w 2017 r.

Adresaci:

Pracownicy rozpoczynający pracę w działach personalnych oraz praktycy, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę pod kątem najnowszego orzecznictwa.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy wraz z aktualnie obowiązującymi przepisami na 2017 rok
 • Omówienie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne
 • Przedstawienie najnowszych wyroków sądu i stanowisk PIP

Program:

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKA - 28 sierpnia 2017 r.

I. Ubieganie się o zatrudnienie

 • Zakres danych osobowych od kandydata do pracy (kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie).
 • Zakres danych osobowych od pracownika (kwestionariusz osobowy dla pracownika).
 • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę.
 • Wstępne badania lekarskie po zmianach.
 • Badania okresowe, kontrolne.

II. Zawarcie umowy o pracę

 • Rodzaje umów o pracę:
  - umowa na okres próbny
  - umowa na czas określony (sezonowa-na czas zastępstwa)
  - umowa na czas nieokreślony.
 • Zawieranie kolejnych umów na czas określony.
 • Forma i treść umowy o pracę.
 • Umowa o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Informacja o warunkach zatrudnienia.
 • Informacja o warunkach zatrudnienia pracowników niepełnoetatowych.
 • Zmiana treści umowy o pracę (aneks, wypowiedzenie zmieniające).
 • Zapoznanie z aktami wewnątrzzakładowymi.
 • Zmiany od 01 września 2016 r.
 • Dokumentacja pracownicza - prowadzenie akt osobowych.
 • Rodzaje dokumentów w poszczególnych częściach.
 • Wyłączenie niektórych dokumentów z akt osobowych.
 • Kopia odpisy składanych dokumentów.
 • Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu akt osobowych.

III. Urlopy wypoczynkowe

 • Wymiar urlopu wypoczynkowego.
 • Ustalenie stażu pracy:
  - zaliczanie poprzedniego zatrudnienia
  - zaliczanie okresów nauki
  - praca za granicą.
 • Nabycie prawa do pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego.
 • Urlop proporcjonalny:
  - nawiązanie i ustanie stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego
  - urlop wykorzystany u poprzedniego pracodawcy
  - powrót do pracy z urlopu wychowawczego, bezpłatnego
 • Prawo do urlopu uzupełniającego.
 • Podział urlopu na części.
 • Plan urlopów.
 • Przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
 • Urlop na żądanie.
 • Urlop w okresie wypowiedzenia i po powrocie z urlopu macierzyńskiego.
 • Termin udzielenia urlopu wypoczynkowego.
 • Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 • Dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego.

CZAS PRACY - 11 września 2017 r.

I. Wymiar i normy czasu pracy

 • Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2016 r. dla pracownika pełno i niepełnoetatowego.
 • Jak w prawidłowy sposób wskazać obowiązujące pracownika normy w informacji dodatkowej?
 • Normy obowiązujące pracowników niepełnosprawnych po zmianach.
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego po zmianach.
 • W jaki sposób zachować zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?

II. Planowanie czasu pracy

 • Ile godzin pracy można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
 • Jakimi maksymalnymi okresami rozliczeniowymi można objąć pracowników?
 • Czy istnieje możliwość wydłużenia okresów rozliczeniowych?
 • Jak powinno wyglądać porozumienie w sprawie wydłużonych okresów rozliczeniowych?
 • Jak powinien wyglądać zapis w przepisach wewnątrzzakładowych o stosowanych systemach i okresach rozliczeniowych?
 • Możliwości uelastycznienia pracy (ruchomy czas pracy).
 • Jak do ruchomego czasu pracy ma odniesienie dobra pracownicza?
 • Jak po zmianach w przepisach udzielić pracownikowi czasu wolnego na "wyjście prywatne" nie narażając się na nadgodziny?
 • Odpracowanie "wyjścia prywatnego" m.in. przez kobietę w ciąży czy pracownik niepełnosprawnego.
 • Czy jest możliwość nie zapewnienia pracownikowi odpoczynków: dobowego i tygodniowego?
 • Jak zrekompensować nie zapewnienie pracownikowi odpoczynku dobowego?

III. Podróż służbowa

 • Które godziny zaliczymy do czasu pracy w przypadku "podróży służbowej"?
 • Czy rozpoczęcie "podróży służbowej" w dniu wolnym z tyt. przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy spowoduje obowiązek udzielenia innego dnia wolnego?
 • Kiedy w "podróży służbowej" powstaną nadgodziny?

IV. Szkolenie pracowników

 • Jak rozliczyć czas pracy w przypadku udziału pracownika w szkoleniu BHP przypadającego po godzinach pracy lub w dniu wolnym?
 • Jak rozliczyć udział pracownika w szkoleniu (innym niż BHP) przypadającego poza rozkładem czasu pracy lub w dniu wolnym?

V. Dyżur pracowniczy

 • Rozliczanie czasu pracy, kiedy zlecono dyżur po zakończonej dniówce.
 • Czy jest dopuszczalne zlecenie dyżuru przez całą sobotę i niedzielę?
 • Czy czas dyżuru zleconego w domu zaliczyć do czasu pracy?
 • Jak zrekompensować pracownikowi dyżur w trakcie którego nie wykonywał pracy?

VI. Doba

 • Jak prawidłowo określić obowiązującą pracownika dobę pracowniczą?
 • Doba pracownicza liczona od godziny faktycznego rozpoczęcia pracy czy od godziny wynikającej z rozkładu czasu pracy?
 • Jak wskazać dobę pracowniczą w przypadku gdy pracownik z dnia na dzień coraz wcześniej rozpoczyna pracę?
 • Czy w przypadku naruszenia doby pracowniczej powstanie obowiązek wypłaty dodatku do wynagrodzenia?
 • Jak uniknąć wypłaty dodatku do wynagrodzenia z tytułu naruszenia przepisów o dobie pracowniczej?
 • Pracownik zachorował w związku z czym wzywamy wcześniej do pracy innego pracownika, co z dobą pracowniczą.
 • Czy w "ruchomym czasie pracy" dojdzie do naruszenia przepisów o dobie pracowniczej?

VII. Tydzień

 • Jaki wpływ na rozliczenie czasu pracy ma ustalenie prawidłowego tygodnia pracy?
 • Czy tydzień pracowniczy przypada od poniedziałku do niedzieli?
 • Jakie są konsekwencje nieprawidłowego ustalenia tygodnia?

VIII. Sporządzanie "rozkładów czasu pracy" oraz obowiązek prowadzenia "ewidencji czasu pracy"

 • Sytuacje, w których powstaje obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy.
 • W jakiej formie i na jaki okres należy stworzyć rozkład czasu pracy?
 • Pzekazanie rozkładu czasu pracy pracownikowi - sposób i termin.
 • Kiedy pracodawca będzie zwolniony ze sporządzania rozkładów czasu pracy?
 • Kiedy pracodawca będzie miał możliwość zmiany rozkładu czasu pracy?
 • Jakie zasady muszą być zachowane aby rozkład czasu pracy nie był zakwestionowany przez PIP?
 • Jakie informacje musi zawierać ewidencja czasu pracy?
 • Forma prowadzenia ewidencji czasu pracy.

IX. Praca w porze nocnej

 • Prawidłowy sposób ustalania godziny pracy w porze nocnej.
 • Jakie są konsekwencje braku wskazania pory nocnej?
 • Grupy osób objęte są zakazem pracy w porze nocnej.
 • Sposoby rekompensaty wykonywania pracy w porze nocnej.

X. Praca w godzinach nadliczbowych

 • Po której godzinie pracy wystąpią nadgodziny?
 • Która godzina będzie godziną nadliczbową dla pracownika niepełnoetatowego?
 • Obowiązek spoczywający na pracodawcy w sytuacji zatrudniania niepełnoetatowców.
 • Brak postanowień w umowie o pracę niepełnoetatowca, czy należy się dodatek?
 • Pracownik składa wniosek o odebranie czasu wolnego za nadgodziny, jak postępujemy?
 • Jak pracodawca może wskazać pracownikowi termin odbioru czasu wolnego za nadgodziny?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie w przypadku odbioru czasu wolnego w innym miesiącu?
 • Dodatki do wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Jak rozliczyć pracownika, który w dniu wolnym wykonywał pracę w nadgodzinach przez 6 i 12 godzin?
 • Jak postąpić w sytuacji gdy pracownik nie wyraża zgody na udzielenie mu dnia wolnego za pracę w nadgodzinach?
 • Jak w prawidłowy sposób ustalić dzień wolny - 24 godziny po zakończonej dniówce, po zakończonej dobie?
 • Rozliczanie zwolnionego pracownika w trakcie okresu rozliczeniowego.
 • Kiedy powstaną nadgodziny w ruchomym czasie pracy?

XI. Praca w niedziele i święta

 • Czy w każdej sytuacji pracodawca może zaplanować lub zlecić pracę w niedziele?
 • Co spowoduje ustalenie innych godzin pracy w niedziele niż kodeksowe?
 • Zaplanowałeś pracę w niedzielę, kiedy należy udzielić pracownikowi dnia wolnego?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy dzień wolny nie został udzielony pracownikowi?
 • Rozkład czasu pracy przewidujący pracę w niedzielę.
 • Czy możemy pracownikowi zaplanować każdą niedzielę w pracy?

URLOPY ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM; ROZWIAZANIE UMOWY O PRACĘ  - 13 września 2017 r.

I. Urlopy macierzyńskie

 • Jakie informacje we wniosku i jakie dokumenty musi złożyć pracownik aby uzyskać prawo do urlopów związanych z rodzicielstwem?
 • W jakich przypadkach inny członek najbliższej rodziny może skorzystać z urlopów?
 • W jakich przypadkach przysługuje część urlopu jeżeli matka jest osobą nieubezpieczoną?
 • Jak należy podzielić urlopy, aby wykorzystać do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w późniejszym terminie?
 • Czy pracownik może wykorzystać urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni jeżeli po kilku dniach zrezygnował z pierwszej części tego urlopu? - stanowisko MRPiPS.
 • Czy pracownik może wykorzystać urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni gdy nie wykorzystał całej części urlopu w latach poprzednich? - stanowisko MRPiPS.
 • Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę lub urodzenia kolejnego dziecka wymiar urlopu do 16 tygodni można w dalszym ciągu wykorzystać?
 • Kiedy można przerwać urlop rodzicielski i jakie są tego konsekwencje?
 • Czy każda część urlopu musi przypadać na wymiar 8 tygodni?
 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu.

II. Urlop ojcowski

 • Czy należy się prawo do urlopu ojcu, który nie skorzystał z tego uprawnienia w latach poprzednich?
 • Czy ojcu przysługuje kolejny urlop w przypadku równoległego zatrudnienia?
 • W jakich przypadkach można przerwać urlop ojcowski?
 • Na ile części i w jakim terminie należy udzielić urlopu?

III. Wysokość % zasiłku macierzyńskiego za okres urlopów macierzyńskich

IV. Urlop wychowawczy

 • Wymiar urlopu.
 • Termin wykorzystania urlopu.
 • Podział urlopu na części.
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy a okres ochronny.
 • Podział urlopu wychowawczego aby w każdym roku zachować prawo do urlopu wypoczynkowego.

V. Opieka nad dzieckiem

 • Wymiar opieki nad dzieckiem - dni czy godziny?
 • Oświadczenie oraz wniosek o opiekę.
 • Podział uprawnień na obojga rodziców.
 • Wymiar czasu pracy a pomniejszenie opieki.
 • Zmiana etatu a wymiar opieki. 

VI. Ogólne przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę

 • Tryb rozwiązania umów o pracę.
 • Rozwiązanie umowy na okres próbny.
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy.

VII. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

 • Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny.
 • Okresy wypowiedzeń umów zawartych na czas określony i nieokreślony.
 • Możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia.
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.
 • Prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy.
 • Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym.
 • Wyłączenie ochrony.

VIII. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 • Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika.
 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych (długotrwała choroba).
 • Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika.

IX. Wygaśnięcie stosunku pracy

 • Śmierć pracownika.
 • Śmierć pracodawcy.
 • Tymczasowe aresztowanie.

X. Zwolnienia grupowe i indywidualne

 • Pracodawcy objęci ustawą.
 • Kiedy mówimy o zwolnieniach grupowych?
 • Odprawy pieniężne.

XI. Świadectwo pracy

 • Terminy na wydanie świadectwa pracy.
 • Liczenie terminu 24 miesięcy.
 • Omówienie stanowisk PIP i MPiPS w sprawie wydawania świadectw pracy.
 • Żądanie wydania świadectwa pracy przez pracownika.
 • Treść świadectwa pracy – szczegółowe omówienie informacji zawartych w świadectwie pracy.
 • Okresy nieskładkowe wskazywane w treści świadectwa.
 • Sprostowanie świadectwa pracy.
 • Wydanie duplikatu świadectwa. 

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom

Prowadzący:

Specjalista, praktyk z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniu czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu "Kadrowy Roku w 2008 roku" (wyróżnienie w 2007 roku). Od 2014 roku współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika "Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych".

Informacje

Termin:

2017-08-28

Czas trwania:

3 dni

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

830.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Istnieje możliwość skorzystania z wybranej części szkolenia – koszt 350,00 zł od osoby/część
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Ewa Sokalska
Tel: 33 812 91 04 E-mail: e.sokalska@bt.bielsko.pl

powrót do listy