akceptuję
logo BT
powrót do listy

Rozliczanie PDOF i składek ZUS od świadczeń pracowniczych

Adresaci:

 • Pracownicy działów kadrowo-płacowych
 • Główni księgowi, księgowi
 • Osoby rozliczające składki na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pracowniczych

Cel szkolenia:

 • Przekazanie praktycznych rozwiązań w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pracowniczych na tle najnowszych wyjaśnień, interpretacji ZUS, US, Ministra Finansów

Program:

I. Podatek i składki od świadczeń pracowniczych w 2018 r. finansowane ze środków obrotowych.

1. Zmiana stanowiska MF w sprawie zwolnienia z opodatkowania dojazdów na posiedzenia członków rad nadzorczych - jak kwalifikować podróż w celach zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania?

2. Rozliczanie świadczeń osób przebywających w podróży:

 • dojazd do dworca na lotnisko w obrębie miejsca zamieszkania a przychód
 • faktura VAT i brak informacji o posiłku (śniadanie w cenie noclegu)
 • niemożność skorzystania ze śniadania a obniżenie diety
 • zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia przekraczające wysokość diet w podróży krajowej i zagranicznej
 • posiłki w ramach spotkań służbowych, szkoleń, zapewnianych przez kontrahentów, przelot samolotem, nagrody dla pracowników za udział w konkursach.

3. Jak zwolnić z opodatkowania i oskładkowania finansowanych pracownikowi noclegów? - najnowsze wyjaśnienia KIS.

4. Ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży:

 • jak ustalić wysokość ekwiwalentu?
 • pomniejszanie ekwiwalentu za czas niezdolności do pracy.

5. Finansowanie przez pracodawców dojazdu do pracy pracowników.

6. Pracownicze karty na posiłki.

7. Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi w okresie:

 • pobierania świadczeń chorobowych
 • urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, bezpłatnego.

8. Korzyści materialne wynikające z przepisów wewnątrzzakładowych:

 • finansowanie przez pracodawców pakietów medycznych, składek na ubezpieczenia grupowe, programy kafeteryjne.

II. Świadczenia finansowane z ZFŚS i funduszy Związków Zawodowych dla pracowników, emerytów i rencistów po zmianach od 1 stycznia 2018 roku.

1. Świadczenia pieniężne i rzeczowe przekazywane osobom uprawnionym w ramach funduszu a przychód podatkowy: paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety, karnety.

2. Częściowe finansowanie świadczeń z ZFŚS i środków obrotowych.

3. Świadczenia finansowane przez zakładowe organizacje związkowe, co z podatkiem ?

4. Świadczenia dla członków rodzin uprawnionych a przychód podatkowy.

5. Świadczenia dla pracownika wypłacone lub przekazane po ustaniu zatrudnienia.

6. Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł.

7. Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania.

8. Zwolnienie z opodatkowania działalności w postaci tzw. imprez masowych na bazie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.:

 • udział osób uprawnionych w organizowanych wycieczkach w tym integracyjnych, piknikach itp.
 • umożliwienia pracownikom korzystania z pływalni i hali sportowej, sali gimnastycznej
 • zaproszenie osób uprawnionych do kina, teatru
 • organizacja dnia dziecka, mikołajek
 • członkowie rodzin uczestniczących w wycieczce
 • udział emerytów i rencistów byłych pracowników w imprezach a przychód podatkowy.

9. Świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych finansowanych z funduszu socjalnego i innych źródeł.

10. Świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18:

 • wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie
 • pojęcie „dopłaty” do wypoczynku
 • dofinansowanie półkolonii, wycieczek szkolnych, zielonych szkół
 • moment ukończenia przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe.

11. Które zapomogi korzystają ze zwolnienia z opodatkowania (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, śmierć, długotrwała choroba)?

12. Źródła finansowania zapomóg a zwolnienie z opodatkowania.

13. Zwiększenie limitu zwolnień dla emerytów i rencistów.

14. Możliwość łączenia dwóch limitów dla emerytów i rencistów.

III. Nagrody, upominki, darowizny.

1. Udział pracowników i zleceniobiorców w organizowanych konkursach.

2. Nagrody wydawane w konkursach organizowanych w ramach akcji promocyjnych.

3. Opodatkowanie i oskładkowanie nagród.

4. Upominki dla pracowników w związku z jubileuszem firmy.

5. Prezenty dla pracowników odchodzących na emeryturę.

6. Darowizna przekazana pracownikowi.

IV. Samochód służbowy do celów prywatnych i prywatny do celów służbowych - aspekt składkowo – podatkowy.

1. Jak ustalić wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia dla pracownika?

2. Jak ustalić wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia zleceniobiorcy?

3. Jak pomniejszyć ryczałt za dni nieobecności pracownika w pracy?

4. Czy zakupione paliwo przez pracodawcę wchodzi do wysokości miesięcznego limitu?

5. Jak ustalić przychód w przypadku wypłaty wynagrodzenia w następnym miesiącu?

6. Podstawy prawne wypłaty ryczałtu.

7. Czy pracownik musi być właścicielem pojazdu aby mógł otrzymać ryczałt?

8. Ograniczenie stawek za kilometr.

9. W jakiej wysokości wypłacić ryczałt dla niepełnoetatowca?

10. Jak pomniejszyć ryczałt za nieobecności w pracy?

11. Czy jest wymóg badań lekarskich?.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom.

Prowadzący:

Specjalista, praktyk z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniu czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Doświadczony i wysoko ceniony wykładowca.

Informacje

Termin:

2018-09-24

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

390.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Urszula Komuniecka
Tel: 33 812 91 01 E-mail: u.komuniecka@bt.bielsko.pl

powrót do listy