akceptuję
logo BT
powrót do listy

Pierwsza pomoc przedlekarska w sytuacjach zagrożenia

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za obsługę i wyposażenie apteczek w miejscu pracy, osób wyznaczonych przez pracodawcę zgodnie z przepisami kodeksu pracy do udzielania pomocy przedlekarskiej na każdej zmianie roboczej.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. z późn. zm. w sprawie ogólnych przepisów BHP oraz znowelizowanym w 2009 r. kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku. Powinien m. in. imiennie wyznaczyć odpowiednio przeszkolone osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy.

 • Niewyznaczanie pracowników do przeszkolenia jest naruszeniem przepisów BHP, co wiąże się z ukaraniem pracodawcy przez Państwową Inspekcję Pracy karą grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości do 2.000 zł (w przypadku recydywy – 5.000 zł).
 • Inspektor pracy zamiast mandatu karnego – może także skierować do sądu wniosek o ukaranie pracodawcy grzywną od 1.000 do 30.000 zł, a w przypadku niewykonania nakazu grzywna wynosi do 10.000 zł, a dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej do 50.000 zł (przy wielokrotnym karaniu odpowiednio 50.000 i 200.000 zł).

Program:

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo osoby udzielającej pierwszej pomocy przedlekarskiej w miejscu zdarzenia.
 • Wezwanie profesjonalnych służb ratowniczych – ćwiczenia.
 • Krwotoki - zaopatrywanie ran – ćwiczenia.
 • Złamania, urazy - sposoby unieruchamiania – ćwiczenia.
 • Oparzenia termiczne i chemiczne, porażenie prądem.
 • Ocena stanu świadomości osoby poszkodowanej.
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną – ocena oddechu, pozycja boczna bezpieczna - ćwiczenia.
 • Zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej – ćwiczenia.
 • Prowadzenie ucisków klatki piersiowej i oddechu zastępczego – ćwiczenia.
 • Prowadzenie działań ratowniczych z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora (AED).
 • Postępowanie z poszkodowanym w trakcie ataku padaczki, omdlenia, zadławienia oraz skarżącym się na ból w klatce piersiowej.
 • Umiejętność efektywnego wykorzystania materiałów, w które wyposażona jest apteczka.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz praktycznych ćwiczeń.
Część praktyczna obejmuje między innymi zajęcia z uzyciem automatycznego defibrylatora, fantomów do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sprzętu ratowniczego i środków opatrunkowych.

 

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom

Prowadzący:

Dyplomowani ratownicy medyczni, posiadający wieloletnie doświadczenie wyniesione z pracy w zespołach wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego, czynni pracownicy służby zdrowia. Kompetencje merytoryczne i dydaktyczne poparte są wieloletnią praktyką zawodową – przeprowadzili kilkaset szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

Informacje

Termin:

2018-06-27

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

120.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Zygmunt Surówka
Tel: 33 812 91 16 E-mail: z.surowka@bt.bielsko.pl

powrót do listy