akceptuję
logo BT
powrót do listy

Ochrona danych osobowych obecnie ABI a jutro Inspektor w aspekcie europejskiego rozporządzenia RODO

Adresaci:

 • Obecni Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI), przyszli Inspektorzy Ochrony Danych (IOD)
 • Dyrektorzy/Kierownicy jednostek (ADO)
 • Osoby, które w przyszłości będą realizować zadania z zakresu ochrony danych osobowych

Cel szkolenia:

 • Wprowadzenie uczestników w tematykę ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych zadań, jakie spoczywają na ABI a po zmianach Inspektorze Danych.

Program:

1. Wprowadzenie.

2. Pozycja prawa ABI w organizacji:

 • wymagania formalne stawiane ABI, plusy i minusy powołania ABI, obowiązki i uprawnienia ABI, porównanie instytucji ABI i IOD (Inspektor Ochrony Danych)
 • wymagania formalne oraz usytuowanie ABI w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • bezpośrednia podległość kierownictwu przedsiębiorstwa oraz współpraca z innym osobami
 • zakres zadań ABI – prawo, a praktyka
 • rozwiązywanie sporów kompetencyjnych oraz innych problemów stojących przed ABI
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD) w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) – uwagi ogólne.

3. Usytuowanie ABI w organizacji w kontekście nowych uregulowań prawnych.

4. Alternatywa powołania innej funkcji związanej z ochrona danych osobowych np. pełnomocnika lub koordynatora ds ochrony danych osobowych:

 • jak należy powołać i wskazać zakres obowiązków koordynatora ds. ochrony danych osobowych.

5. Obowiązki dla Administratora Danych, który nie powołał ABI-ego.

6. Powołanie ABI skutkuje ograniczeniem w zgłaszaniu zbiorów do GIODO.

7. Zadania ABI na gruncie znowelizowanej ustawy.

8. Obowiązek informacyjny:

 • problemy z przygotowaniem klauzul obowiązków informacyjnych określonych w art. 24 i 25 ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Umowy powierzenia, a prawo do kontroli procesora teraz i w RODO.

10. Ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych:

 • kiedy rozporządzenie stanie się wiążące i jak się do tego przygotować
 • bezpośrednie stosowanie ogólnego rozporządzenia do krajowych porządków prawnych
 • nowe kategorie danych – identyfikatory sieciowe, dane biometryczne w rozporządzeniu unijnym
 • nowe instytucje dotyczące przetwarzania danych osobowych - notyfikacja incydentów do GIODO - prywatność w ustawieniach domyślnych - nowe formy certyfikacji i oceny zgodności
 • nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
 • nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego
 • obowiązek informacyjny – porównanie treści obowiązku informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu
 • zasady ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design
 • współadministratorzy czyli wspólne operacje przetwarzania danych osobowych przez kilku administratorów
 • nowe kompetencje GIODO w RODO, w tym w szczególności możliwość nakładania kar finansowych.

11. Inspektor danych osobowych po zmianach:

 • status prawny Inspektora ochrony danych
 • fakultatywność oraz obligatoryjność powołania Inspektora ochrony danych
 • powołanie oraz odwołanie Inspektora ochrony danych
 • profilowanie
 • współpraca w sprawach ochrony danych osobowych.

12. Omówienie zadań inspektora ochrony danych osobowych według rozporządzenia RODO:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie
 • monitorowanie przestrzegania rozporządzenie RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35
 • współpraca z organem nadzorczym
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach
 • prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

13. Porównanie zadań ABI, a Inspektora ochrony danych.

14. Kto może, a kto musi wyznaczyć Inspektora ochrony danych.

15. Formy zatrudnienia i kwalifikacje do pełnienia funkcji według rozporządzenia RODO.

16. Sankcje według rozporządzenia RODO.

17. Przykładowa dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych:

 • obecnie i według rozporządzenia RODO.

18. Zagadnienia dotyczące monitoringu wizyjnego:

 • teraz i w rozporządzeniu RODO.

 
Uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej:
- wszystkie nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji
- wzory planu sprawdzeń, sprawozdań, wewnętrznego rejestru
- przykładowe wystąpienia GIODO do ABI-ego i wiele innych.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom

Prowadzący:

Prawnik, audytor, trener i wykładowca na licznych seminariach (w tym debatach z udziałem GIODO), szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Informacje

Termin:

2017-11-10

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Olsztyn

Koszt:

350.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 10.00

Miejsce szkolenia:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego
Olsztyn,Plac Gen. Józefa Bema 3

Opiekun szkolenia:

Ewa Sokalska
Tel: 33 812 91 04 E-mail: e.sokalska@bt.bielsko.pl

powrót do listy