akceptuję
logo BT
powrót do listy

Kontrola gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych

Adresaci:

 • Główni księgowi
 • Księgowi
 • Pracownicy zajmujący się kontrolą w jednostkach sektora finansów publicznych

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z zasadami gospodarki finansowej, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktualną problematyką kontroli w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, między innymi z najczęściej występującymi problemami i nieprawidłowościami. Ponadto przedstawione zostaną aktualne wyjaśnienia w omawianym zakresie tematycznym.

Program:

 1. Zasady gospodarki finansowej - plany finansowe i ich zmiany, upoważnienia do zaciągania zobowiązań - najczęściej występujące nieprawidłowości.
 2. Zmiany w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych dotyczące działalności kontrolnej i nadzorczej.
 3. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 4. Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych.
 5. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 6. Wyniki kontroli inwentaryzacji.
 7. Środki trwałe, ewidencja syntetyczna i analityczna środków trwałych.
 8. Ewidencja dochodów budżetowych, ich egzekucja oraz kontrola - wybrane problemy kontrolne.
 9. Ewidencja kosztów, wydatków, zaangażowania i zasady funkcjonowania kont rozrachunkowych.
 10. Ewidencja i rozliczenie wydatków inwestycyjnych.
 11. Problemy związane z kontrolą długu, sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
 12. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i księgowa jednostek - nowe rozwiązanie.
 13. Zmiany w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.

Atutem naszych szkoleń jest mała liczebność grup sprzyjająca aktywnemu uczestnictwu,
swobodnej wymianie doświadczeń oraz efektywnym konsultacjom

Prowadzący:

Specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących rachunkowość budżetową, finanse publiczne, gospodarkę finansową jednostek i samorządowych zakładów budżetowych oraz kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych.

Informacje

Termin:

2017-08-25

Czas trwania:

1 dzień

Miasto:

Bielsko-Biała

Koszt:

380.00 zł
 • Koszt od osoby obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje, zaświadczenie, serwis kawowy, lunch
 • Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Przedsiębiorstwa BT
Bielsko-Biała,ul. Inwalidów 2c

Opiekun szkolenia:

Urszula Komuniecka (Wawrzyniuk)
Tel: 33 812 91 01 E-mail: u.komuniecka@bt.bielsko.pl

powrót do listy